Menu
Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Best-Fix B.V., tevens handelend onder de naam BestFix-Tackershop, BestFix-CartonClosing, BestFix-HandTackers, BestFix-PolymerFasteners, BestFix-Spenax-Hogrings (hierna: “Best-Fix”), zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden van onze contractspartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Onder “Contractspartij” wordt verstaan iedere rechtspersoon die met Best-Fix een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
 3. Indien aan twee of meer opdrachtgevers, welke voor gezamenlijke rekening handelen, wordt verkocht of voor hen werkzaamheden worden verricht, is ieder der contractspartijen voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en gehele nakoming van de gesloten overeenkomst.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene voorwaarden ten behoeve van Best-Fix worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Best-Fix ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Best-Fix is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Contractspartij. Deze Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Best-Fix, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen. Een aanbieding geldt voor de genoemde termijn die expliciet in de aanbieding wordt vermeld. Is er geen geldigheidstermijn in de aanbieding opgenomen, dan wordt deze termijn geachte maximaal 30 dagen na de datum van de aanbieding te belopen. Alle gegevens die bij een aanbieding verstrekte zijn, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar uitsluitend informatief. Deze zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk door Best-Fix is bevestigd.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Contractspartij verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Contractspartij opgegeven correspondentieadres (e-mail, fax of postadres) . Contractspartij en Best-Fix komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Contractspartij is verzonden. De elektronische bestanden van Best-Fix gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 3. Best-Fix is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet door Best-Fix wordt geaccepteerd, deelt Best-Fix dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling. Eventueel gedane betalingen zullen in dat geval zonder aftrek van kosten worden teruggestort.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijs-, valuta-, model- en uitvoeringswijzigingen, alsmede typefouten zijn voorbehouden.
 2. Bestellingen door Contractspartij via internet, dienen zonder korting of compensatie vooraf betaald te worden middels iDEAL, MrCash, SofortBanking, PayPal of overboeking per bank vooraf.
 3. De internetprijzen gelden niet voor bestellingen die rechtstreeks bij Best-Fix worden geplaatst en op rekening worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk met Best-Fix afgesproken en door Best-Fix schriftelijk (via e-mail, fax of brief) bevestigd.
 4. Bij levering op rekening dient Contractspartij het gefactureerde bedrag, zonder enige korting of compensatie, binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
 5. Indien Contractspartij met enige betaling in gebreke blijft, is Best-Fix gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

 1. De door Best-Fix opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nooit als fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Contractspartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien de Contractspartij aan Best-Fix schriftelijk opgave doet van een adres, is Best-Fix gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Contractspartij aan Best-Fix schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
 3. Indien Contractspartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies welke noodzakelijk zijn voor levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Contractspartij. Alle aanvullende kosten die hierdoor ontstaan, waaronder in ieder geval de opslagkosten, komen voor rekening van de Contractspartij.
 4. Best-Fix is steeds gerechtigd levering van goederen en/of diensten in gedeelten te doen plaatsvinden en deze afzonderlijk te factureren. Contractspartij is dan verplicht de deelleveringen te betalen.

Artikel 5. Annulering en herroepingsrecht

 1. Indien Contractspartij de opdracht annuleer om redenen die buiten de risicosfeer van Best-Fix liggen, is contractspartij verplicht aan Best-Fix alle kosten te vergoeden die redelijkerwijs gemaakt zijn met oog op de uitvoering van deze opdracht, vermeerderd met eventueel door Best-Fix geleden schade zoals winstderving ten gevolge van deze annulering.
 2. Indien de Contractspartij een product, gekocht via één van de webwinkels van Best-Fix, om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Contractspartij het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Best-Fix te retourneren, mits het geen maatproduct is dat speciaal voor Contractspartij is besteld. Retourzendingen dienen vooraf schriftelijk te worden aangemeld en worden slechts geaccepteerd indien de producten ongebruikt zijn en in ongeschonden en originele verpakking.
 3. Indien Contractspartij gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Best-Fix zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door Contractspartij aan Best-Fix betaalde, onder aftrek van annuleringskosten, welke gelijk zijn aan de order- en verzendkosten, ook indien deze niet in rekening waren gebracht.
 4. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van Contractspartij.
 5. Best-Fix behoudt zicht het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds geopend, gebruikt of door schuld van Contractspartij (anders dan die van Best-Fix of fabrikant) is beschadigd.
 6. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar oordeel van Best-Fix schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van Contractspartij te wijten is of anderszins voor risico van Contractspartij komt, zal Best-Fix Contractspartij hier schriftelijk (via e-mail, fax of brief) in kennis stellen. Best-Fix heeft dan het recht om waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan Contractspartij terug te betalen bedrag te inhouden, onverminderd de kosten genoemd in artikel 5.2.

Artikel 6. Eigendomsrechten en eigendomsvoorbehoud

 1. Contractspartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Best-Fix, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele en industriële eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.
 2. Het is Contractspartij verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Best-Fix, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het uitsluitend gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 3. Tot op het moment van volledige betaling van wat Contractspartij aan Best-Fix ter zake van die zaken verschuldigd is, blijven geleverde zaken eigendom van Best-Fix. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op Koper op het moment van aflevering. Zaken kunnen door een contractspartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, maar mogen nooit in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde

Artikel 7. Reclames en toleranties

 1. Alle producten worden door Best-Fix voor verzending gecontroleerd. Indien na aflevering toch blijkt het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet, kan Contractspartij binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk (via e-mail, fax of brief) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of het gebrekkige gedeelte. Daarna wordt Contractspartij geacht met de staat, waarin de bestelling is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 2. Indien is aangetoond dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst, zal Best-Fix binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen en heeft hierbij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe gelijkwaardige producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de in de betreffende branche gebruikelijke afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, met betrekking tot hoeveelheden, kleuren, gewichten, dikten, formaten, en dergelijke toelaatbaar. Afwijkingen ten aanzien van kleur en/of structuur zijn geen grond voor reclame.
 4. Bij de beoordeling van de vraag of bij een levering de toelaatbare toleranties van de overeengekomen specificaties worden overschreden, dient steeds een representatieve steekproef te worden genomen en dient tenminste 10 % van de geleverde goederen deze toleranties te overschrijden.
 5. Contractspartij is niet gerechtigd de zaken, waarover wordt gereclameerd, zonder schriftelijke toestemming van Best-Fix te retourneren.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Best-Fix geeft fabrieksgarantie op de aangekochte producten. Dit is de garantie die door de fabrikant op zijn producten wordt gegeven. Deze garantie tast de rechten van Contractspartij, die voortvloeien uit de wet of overeenkomst, niet aan.
 2. Best-Fix is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Contractspartij of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Best-Fix. 
 3. Best-Fix is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 4. Indien Best-Fix, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9. Overmacht

 1. Bij overmacht heeft Best-Fix het recht om naar eigen keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hier enige verplichtingen tot schadevergoeding voor Verkoper uit voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Best-Fix kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld van Best-Fix.
 3. Indien de oorzaak van de overmacht van tijdelijke aard is, heeft Best-Fix het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt zich niet meer voordoet.

Artikel 10. Privacy

 1. Best-Fix zal persoonsgegevens van Contractspartij verwerken in één of meer bestanden
 2. Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is het door Best-Fix kunnen nakomen van de overeenkomst die Contractspartij en Best-Fix zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan Contractspartij gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen de gegevens van Contractspartij aan derden worden verstrekt (vervoerder e.d.).
 3. Door het aangaan van een overeenkomst met Best-Fix, verleent Contractspartij uitdrukkelijk toestemming tot het verwerken van de door Contractspartij opgegeven persoonsgegevens.
 4. Contractspartij zal te allen tijde inzicht kunnen krijgen van de betreffende persoonsgegevens. Contractspartij dient hiervoor een schriftelijk verzoek (via e-mail, fax of brief) aan Best-Fix te doen, waarna Best-Fix binnen 4 weken een schriftelijk overzicht zal verstrekken (via e-mail, fax of brief) van de bij Best-Fix aanwezige persoonsgegevens van Contractspartij. Indien Contractspartij van mening is dat deze persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, omdat deze onvolledig, feitelijk onjuist , niet relevant of in strijd met een wettelijk voorschrift zijn, dient Contractspartij dit schriftelijk (via e-mail, fax of brief) aan Best-Fix te melden. Best-Fix zal deze nieuwe informatie, voor zover mogelijk, meteen verwerken.

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien het geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank Midden-Nederland Regio Gooi en Vechtstreek bevoegd, tenzij Best-Fix er de voorkeur aan geeft de beslechting van het onderhavige geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te laten plaatsvinden.
 2. Genoemde in art 11 lid 1 laat onverlet dat Best-Fix het recht heeft om een eventueel geschil met haar contractspartij in overleg met die contractspartij te laten beslechten door arbitrage of bindend advies.